نشانی تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان قندی، پلاک ۶۵

تلفن ۸۷۷۵۴-۰۲۱

info@abadgarangroup.com آدرس ایمیل

Abadgaran Group Office
نشانی شهریار ، جاده ملارد، صفادشت، شهرک صنعتی صفادشت، انتهای خیابان ششم غربی

تلفن ۴-۶۵۷۴۱۹۱۱-۰۲۱

Abadgaran Group Factory
در صورت عدم رضایت از محصولات شرکت آبادگران یا عدم کفایت فنی محصولات در پروژه و یا کار خود ، لطفا شکایت خود را با جزییات ثبت نمایید. پیام شما قطعا توسط کارشناس و یا واحد مربوطه پیگیری خواهد شد.


ABAFLOOR-55 کفپوش اپوکسی نووالاک بدون حلال

یک پوشــش کف بر پایه رزین اپوکسی نووالاک اصلاح شده، بدون حلال و با مقاومت مکانیکی و شــیمیایی عالی اســت. این پوشش جهت محافظت از سطوح بتنی کف در برابر طیف گستردهای از اسیدهای غلیظ، قلیاها و حلال ها مناسب است. این پوشش نســبت به سیستم های اپوکســی متداول علاوه بر مقاومت شیمیایی بالاتر، قادر است تا در دماهای بالاتری سرویس دهی داشته باشد.

مقدار و نحوه مصرف


در صورت وجود ترافیک نقلیه ای سنگین  ABAFLOOR-55 باید به صورت یک سیســتم پوششی با حداقل ضخامت 3 میلــی متر اجرا گردد. بنابراین قبــل از اجرای لایه نهایی، اســتفاده از مواد خانواده ABAPRIME به عنوان لایه پرایمر ضروری اســت. این کفپوش میتوانــد به تنهایی و یا پس ABAFLOOR-22  یاABAFLOOR-21 از اجرای لایه میانی به عنـــوان لایه نــــهایی اجرا شود. در صــــورتی که ازABAFLOOR- 22 و یــاABAFLOOR-21میانی اســتفاده شده باشــد، ضخامت لایه نهایی بسته به خواص مکانیکی مورد نظر میتواند بین 0.6 تا 1میلی متر انتخاب شــود که در این صورت مقدار مصرف بین 0.9 تا 1.5کیلوگرم در هر مترمربع خواهد بود.

ABAFLOOR-55 را میتــوان بــه تنهایی با ضخامت 1 تا 4 میلی متر بر روی  لایه پرایمر ABAPRIME-12 یاABAPRIME-11 اجرا نمود. در این خصوص برای دستیابی به ضخامت مناسب میتوانپــس از اختلاط اجــزای ABAFLOOR-55 با افزودن موادخانواده  ABA EXTENDER به Build-up مورد نظر دســتیافت. در صــورت عدم وجود ترافیک نقلیه ای ســنگین ، حداقل ضخامت 600 میکــرون جهت حفاظت از مقاطع توصیه میشود. در صورتی که زیرآیند متخلخل باشد، بایداز مواد خانواده ABAPRIME استفاده شود.


آماده سازی سطح


ABAFLOOR-55 بر روی آستری های خانواده ABAPRIME قابل ABAFLOOR- 22 و ABAFLOOR-21 و یــا لایه میانی اجرا اســت. ســطح مورد نظر باید خشــک و فاقد هرگونه آلودگی باشــد. همچنین ABAFLOOR-55 باید با رعایت فاصله های زمانی ذکر شده بین دفعات پوشش دهی اعمال گردد. در صورت نیاز به ترمیم و یا تسطیح زیرآیند میتوان با توجه به نیاز از ماده مناســب از خانواده ABADUR مانندگروت یا ملات اپوکسی چند منظوره استفاده نمود.

سطوح بتنی: بتن قبل از پوشش دهی باید به مدت 28روزســخت شــده و رطوبت موجود در بتن کمتر از %4 باشد.همچنین حداقل مقاومت فشــاری بتن باید 25 N/mm2 و حداقل نیروی پیوســتگی بتن باید 1.5 N/mm2 باشد.تمامی سطوح باید تمیز و خشک باشند و ترک های سطح باید به وســیله ماده مناســب از خانواده ABADUR مانندگروت یا ملات اپوکســی چند منظوره پر شــده و سپس بامواد خانواده  ABAPRIME آســتر شوند. ترمیم بتن پیش از اجرای مواد باید مطابق با راهنمای ICRI 310.2 انجام شود.زبری ســطح بتن (CSP ) جهت اجرا میتواند بین درجه 1تا3 باشــد. آماده ســازی سطوح بتنی، مطابق با استانداردSSPC-SP 13/Nace No. 6 توصیه میشود.

آماده سازی سطوح در شرایط زیر نباید انجام شود:

 • در دمای کمتر از 5درجه سانتیگراد.
 • زمانی که رطوبت نسبی بیشتر از %80 باشد.
 • وقتی دمای ســطح کمتر از 3درجه ســانتیگراد بالای نقطه ی شبنم باشد.
 • خارج از ساعات روز برای سطوحی که در محیط خارجی قرار دارند.


روش اجرا


ABAFLOOR-55در دو بســته بنــدی جداگانــه عرضه می شــوند. همواره دو بســته بندی را به طور کامل با هم مخلــوط کنید. مخلوط باید در زمــان کاربری (Pot Life) ذکر شده اجرا گردد.

 • جزء Aرا به خوبی در زیر میکسر هم بزنید.
 • جزء Bرا به جزءAاضافه نموده و به خوبی در زیر میکسربا یکدیگر مخلوط کنید.


میکس مواد را به مدت ســه دقیقه ادامه داده و از میکس شدن مواد در کناره های ظرف مطمئن شوید. اجرا میتواند بلافاصلــه بعد از میکس کردن صورت گیرد و نیاز به زمان دادن به مخلوط نیست.
گرمازا بودن واکنش ســخت شــدن اپوکسی ممکن است باعث بالا رفتن دمای مواد موجود در سطل شود که سبب از دســت رفتن کارایی پوشش میگردد. برای جلوگیری از این امر مخلوط را در ظروف کم عمق بریزید و یا در همان دقایق ابتدایی اجرای پوشش را آغاز کنید.
  ABAFLOOR-55 را بــه صــورت نــواری بر روی زمین بریزید و به وسیله ماله تخت یا دندانه دار شروع به پخش کردن نمایید تا ضخامت مورد نظر بدســت آید. بعد از 10 دقیقه سطح را به وسیله غلطک هواگیر صاف کنید تا حباب های هوای محبوس شده از بین برود. درآب و هوای گرم دمای مواد قبل از مخلوط کردن بایدبین 20 تا 25 درجه سانتیگراد باشد. در غیر این صورت زمان کاربری (
Pot Life) به شدت کوتاه خواهد بود.

 • در آب و هوای سرد در صورت سفت شدن مواد آن را به صورت غیر مستقیم گرم نمایید.
 • هرگز مخلوط را رقیق نکنید.
 • هنگامی که ســرعت باد بیشتر از 7متر بر ثانیه است ازاجرای پوشش خودداری کنید.
 • هنگامی که دمای ســطح کمتر از 10درجه سانتیگراداست، از اجرای پوشش خودداری کنید.

 

 • مقاومت شــیمیایی عالی در برابر اسید سولفوریک،حلال های کلردار و قلیاها
 • مقاومت مکانیکی اولیه و نهایي بسیار زیاد
 • داراي خاصیت جریان پذیری و خود تراز شوندگی عالی
 • چسبندگی بسیار زیاد
 • ایجاد سطح نفوذناپذیر و بدون درز
 • مقاوم در برابر سایش
 • قابل اجرا به صورت کفپوش ضد لغزش
   

 • حفاظت ثانویه
 • حفاظت سطوح در برابر پاشش و ریزش مواد شیمیایی مخرب
 • اتاق های باتری
 • پالایشگاه ها و پتروشیمی ها
   

 • حالت فیزیکی: مایع ویسکوز
 • رنگ: خاکستری
 • وزن مخصوص:  (1/5 ± 0/1 )g/cm3
 • نسبت ترکیب اجزا:  (7:1 )A:B
 • درصد جامد حجمی:  98 ± 2
 • چسبندگی به بتن:  ( :2/5 )N/mm2بیشــتر ازپیوستگی بتن
 • مقاومت فشاری:  (80 )N/mm2
 • مقاومت خمشی:   (45 )N/mm2
 • مقاومت کششی:  (25 )N/mm2


مقاومت شیمیایی
 

 • اسید سولفوریک غلیظ : عالی
 • اسید کلریدریک غلیظ : عالی
 • اسید هیدرو فلوئوریک غلیظ : بد
 • اسید نیتریک %50 :بد
 • اسید نیتریک %10: خوب
 • اسید استیک %30: بد
 • اسید استیک %10: خوب
 • اسید سیتریک %10: بد
 • اسید لاکتیک %10: خوب
 • محلول سود %50: عالی
 • تولوئن: عالی
 • زایلن : عالی
 • متانول : عالی
 • بوتانول : عالی
 •  MEK : خوب
 • تتراکلریدکربن : عالی

 • مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه
 • شرایط نگهداری: ظرف در بسته ، دور از رطوبت و یخ زدگی و تابش مستقیم نور خورشید
 • بهترین دمای نگهداری: +10 تا +30درجه سانتیگراد
 • نوع بســته بندی: مجموع 24کیلوگرم (جزء A سطل21 کیلوگرمی جزء B سطل 3 کیلوگرمی)
   

این محصول آتش گیر است. باید از گرما و شعله مستقیم دور نگه داشته شود. در ظرف را بسته نگه دارید. محیط اجراباید دارای سیستم تهویه مناسب باشد. از تماس مستقیم و دائمی با پوست جلو گیری کنید. درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشــک مراجعه شــود. از تحریک مصدوم به تهوع خــودداری نمایید. برای اطلاعات بیشــتر برگه اطلاعات ایمنی (MSDS)موجود میباشد.
در صورت استفاده در محیط های سربسته موارد ایمنی زیر را برای جلوگیری از آتش ســوزی، انفجار و آسیب رسیدنبه سلامتی رعایت نمایید:

 

 • در هنگام اجرا و خشک شدن سطح به مقدار کافی هوای تازه به محیط وارد کنید.
 • از ماسک، دستکش و تجهیزات ایمنی مناسب استفاده کنید.
 • هرگونه جرقه، جوشکاری،کشــیدن ســیگار و روشن کردن شعله در محیط اجرا ممنوع است.
   
WE DEVELOP CHEMISTRY